Manifest

Wij, bezorgde en geïnformeerde inwoners van de gemeente Rheden, constateren dat

­Er grote haast wordt gemaakt met de uitrol van 5G.

Er voor 5G een veelvoud aan antennes nodig zijn die bovendien lager bij de grond, en dus nog dichterbij ons leefmilieu komen. Doordat dit alles bovenop de huidige 2G, 3G en 4G zal bestaan, en er vele apparaten bij komen die hiermee verbonden zijn, zal de toename van straling groot zijn, en niet meer te ontlopen.  

Er inmiddels experimenteervergunningen zijn uitgegeven voor het testen 5G in de openbare ruimte, dat er een nieuwe telecomwet in de maak is, waarbij gemeenten verplicht worden om mee te werken aan de plaatsing van 5G antennes op straatmeubilair, zoals lantaarnpalen en bushokjes. Vervolgens wil men zo snel mogelijk de frequenties voor 5G veilen, en is daarmee de verplichting tot uitrol van 5G een feit.

Tegelijkertijd zien we dat

 • Er internationaal toenemende kritiek is op het uitrollen van het 5G-netwerk en ook steeds meer burgers zich zorgen maken en net als wij vragen stellen aan hun gemeente;
 • Er wereldwijd een groep van meer dan 272 vooraanstaande artsen, wetenschappers en onderzoekers zich zorgen maakt over de gezondheidsrisico’s van 5G en de EU en om uitstel van het uitrollen van het 5G netwerk heeft gevraagd: zie 5gappeal.eu;
 • De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2011 hoogfrequente straling afkomstig van zendmasten, mobiele telefoons, wifi en andere draadloze toepassingen heeft geclassificeerd in groep 2b, mogelijk kankerverwekkend;
 • Er wetenschappelijke discussie is over de veiligheid van 2G, 3G en 4G en er toenemend wetenschappelijk bewijs is voor schadelijke effecten op mens, dier en milieu.
 • Er géén wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de gezondheidseffecten van 5G op mens, dier en milieu.
 • De huidige stralingsnorm géén voorspellende waarde heeft als het gaat om het optreden van biologische effecten in wetenschappelijk onderzoek.
 • Dat biologische effecten van bestaand onderzoek zodanig zijn, dat het hanteren van het voorzorgsprincipe gerechtvaardigd en logisch zou zijn.
 • ­Dat er grote zorgen zijn op het gebied van privacy en cybersecurity.
 • ­Dat de grote verzekeraars (Lloyd’s of London, Swiss Re, AUVA) letsel door elektromagnetische straling hebben uitgesloten van dekking, omdat het risico niet is in te schatten, en dus onverzekerbaar is.
 • ­Dat er reeds een aanzienlijke groep mensen bestaat die gezondheidsklachten heeft in de nabijheid van zenders als 2, 3, 4G, Wifi, Bluetooth.
 • In Zwitserland mensen die dicht bij de nieuwe 5G zenders wonen gezondheidsklachten rapporteerden, waardoor de uitrol inmiddels is opgeschort.
 • Er grote economische belangen spelen bij zowel overheid als telecomindustrie om haast te maken met de uitrol van 5G. En dat er daarom ernstige twijfels ontstaan rondom een gezonde en verantwoorde afweging bij de besluitvorming.
 • Dat het maar de vraag is in hoeverre de technologie van 5G werkelijk bijdraagt aan het belang van de burger en dat deze vraag momenteel niet gesteld kan worden. Techniek is niet neutraal.  

Wat ons zorgen baart is dat er met de uitrol van 5G een onaanvaardbaar risico wordt genomen met betrekking tot onze gezondheid en ons leefmilieu. Dat er in dit proces geen enkele inspraak is geweest van de burger en de gemeente. En dat deze door aanpassingen in de telecomwet, de plaatsing van 5G masten niet meer kan weigeren, zelfs niet in het belang van haar inwoners. Daarom komen wij nu in actie.

We streven ernaar dat

 • De gemeente Rheden zich uitspreekt tegen de uitrol van 5G tot het moment dat goed en onafhankelijk onderzoek aantoont dat 5G veilig is voor mens, dier en milieu. En daarmee opkomt voor het belang van haar burgers en voor het voorzorgsprincipe pleit.  
 • De gemeente Rheden zich samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in gaat zetten voor het stoppen van de uitrol van 5G, en het behoud van lokale zeggenschap over plaatsing van antennes.
 • ­De gemeente Rheden burgers actief, en open informeert en betrekt in het opstellen van een zogenaamd plaatsingsplan waarin wordt vastgesteld waar er wel en waar geen masten worden toegestaan.
 • Onafhankelijke metingen zullen worden gedaan van veldsterkte voor en na de plaatsing van zenders.
 • Er een onafhankelijk meldpunt komt waar inwoners van de gemeente Rheden die gezondheidsklachten ervaren in nabijheid van bestaande of nieuwe elektromagnetische -bronnen dit kunnen melden.

Inmiddels heeft gemeente Bergen als eerste unaniem een motie aangenomen die zich uitspreekt tegen de uitrol van 5G voordat uit gedegen en onafhankelijk onderzoek blijkt dat 5G veilig is. Tevens hebben een 20-tal ongeruste gemeenten waaronder Amsterdam, Eindhoven, Maastricht en Vught een kritische zienswijze ingediend bij het Ministerie. Ook zijn er 1167 reacties ingediend door bezorgde burgers, gemeenten en andere instanties op de voorgenomen wijziging van de Wijziging Telecommunicatiewet ingediend.


Internationale boodschap tegen 5G: ‘We Do Not Consent’

Wij stemmen niet in met 5G, niet in de ruimte en niet op aarde

Op 25 april 2020, midden in de Coronacrisis, publiceerde stop5G Internationaal de hiernaast getoonde video met een wereldwijd protest tegen het uitrollen van 5G.

Draadloze 5G-technologie wordt wereldwijd zowel op aarde als in de ruimte ingezet zonder dat de meeste mensen de mogelijk schade begrijpen en zonder geïnformeerde publieke toestemming.

‘5G We Do Not Consent’ bevat beelden van mensen van over de hele wereld waarin staat waarom ze niet instemmen met 5G. De video duurt 15 minuten maar geeft duidelijk weer waarover het protest gaat. Nederland wordt gerepresenteerd door Anouk van Let’s Talk About Tech in deze video.